Örkarsfallen

Efter flera år av diskuterande, möten och skrivelser är nu fiskeanläggningen i Örakaren räddad för framtiden. Projektet som kostat 1,6 mkr har finansierats genom EU:s landsbygds-stöd på 980 tkr, fiskevårdsbidrag 470 tkr och kulturmiljöanslag på 180 tkr. En förutsättning för att få fiskevårdsbidrag var att man skulle förbättra möjligheten för fisken att vandra upp i ån. Därför har en ny fiskväg, ett omlöp, byggts samtidigt med renovering av karen.

Arbetet med renoveringen startade hösten 2009 men huvudelen har utförts under sommaren och hösten i år. Även om man haft grävmaskiner till hjälp i arbetet så krävs det kunniga hantverkare för att bygga karen och lägga stenmurarna. Allt virke är utbytt och stenmurarna omlagda på ett fint sätt.

Anläggningen som funnits sedan 1600-talet, kanske tidigare, är unik i landet. I äldre tider, när Skåne var danskt, tillhörde ålafisket kungen. Fiskerätten i Örakaren var också statlig. När Skåne blev svenskt tilldelades fiskerätten adeln och andra uppsatta personer. Örakaren har ägts av Torup, som sedan år 1738 ingått i Christinehofs fideikommiss.

Fiskeanläggningen har haft ett betydande ekonomisk värde vilket framgår av en taxer-ingslängd från år 1860 där värdet har satts till 4000 kr, vilket var samma storlek som för ett normalt lantbruk.

Fisket har arrenderats ut till olika fiskare. Den siste arrendatorn var Gunnar Hansson som tog över efter sin far Hans Andersson och tidigare hade hans farfar Anders Nilsson haft fisket. Det var en lång epok som startade på 1840-talet då Anders Nilsson flyttade till Örakarsgården och avslutades år 1972 när Gunnar Hansson tog den sista fångsten på 528 öringar.

Mer om anläggningen finns att läsa i Eva Asks bok Öhrakarslif.
Bilder från restaureringen som utfördes av Bengt Almedal.


Örakarsfallen hösten 2011

I september börjar havsöringen i större antal söka sig upp i ån. Regnen i juli, augusti och nu i september har gett rik tillgång till vatten i fallen. I år, första året efter renoveringen, är vi osäkra på om havsöringen kommer att fort-sätta att ta sig vidare i Verkeån genom att hoppa upp i Örakarsfallen eller välja den nya fiskvägen. I den nya fiskvägen har vi svårare att följa när och mängden havsöring som stiger.
I väntan på att någon havsöring ska dyka upp kom, snabb som en blå svetsloppa, en kungsfiskare flygande över fallen..
Vi hoppas att vid lämpligt väder det även i fortsättningen ska bjudas på spännande upplevelser med vild, hoppande havsöring i fallbruset.
Längre ned på sidan har vi lagt in en film med hoppande öring i fallen före renoveringen.

Örakarsfallen 25 okt 2005
Foto: Kalle Karlsson
Fallen fylldes av kärleksrusiga öringar… utan sin like…
Vid rätt väderlek, gärna hårda ostliga vindar och kraftigt regn några dagar före stiger havsöringen upp i Verkån för lek. Vissa dagar i stort antal och kan då ses hoppande i Örakarsfallen.

Den 25 oktober 2005 var en sådan dag. Upplevelsen förevigades.

Länkar