Aktuella frågor

Här tar vi upp de frågor som vi från Havängs museiföreningen på ett eller annat sätt påverkar Havängsområdet. Frågor som vi tycker att det är angeläget att engagera oss i då de kan påverka Havängsområdets särprägel. Hör ni något som är på gång och som ni känner det är angeläget att någon tar tag i så hör gärna av er.

November 2011

Förslag bildande av naturreservat Haväng och Vitemölla strandbackar.

Länsstyrelsens förslag på bildande av naturreservat för Haväng och Vitemölla strandbackar är nu ute på remiss. Museiföreningen kommer att lämna in synpunkter före den 2 december. Det blir stora förändringar då sandstäpp och torra hedar prioriteras före tallskog och buskmarker.

Mer att läsa

HMF remissvar Naturreservat 30 nov

Juni 2011

Länsstyrelsen säger nej till cykelled längs Vitemölla strandbackar

I ett yttrande till Trafikverket skriver Länsstyrelsen i Skåne län att den planerade cykelleden mellan Brösarp/Haväng hotar naturvärden i ett skyddat område. Cykelleden längs stranden är ett två möjliga alternativ som utreds.

– Eftersom det finns alternativa sträckningar där cykelleden kan dras så finns det ingen anledning att göra markingrepp i känsliga strandmiljön, säger länsarkitekt Elisabet Weber på Länsstyrelsen i Skåne län.Området består till stora delar av naturtypen sandstäpp, som idag bara finns bevarad på ett fåtal ställen i Skåne. En cykelled skulle kräva att man stabiliserade markområden vilket i sin tur skulle förstöra den rörliga sandstäppen.

-Det finns en grundläggande konflikt mellan naturvärden och cykelleden. I det här fallet väger naturvärdena tyngre, säger Elisabet Weber.

Länk till yttrandet

Maj 2011

Trafikverket/Vägverket ligger lite sent i tidsplanen och för tillfället väntar de på att länsstyrelsen ska god-känna miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Innan den är godkänd så slutför man inte den pågående vägutredningen. Informationsmöte med allmänheten var inplanerat under våren 2011 i samband med länsstyrelsens godkännande av MKB:n. Även detta möte skjuts framåt. Länsstyrelsens godkännande är avgörande för projektet.

Utökning av naturreservarten vid Vitemölla strandbackar och Verkeåns dalgång

Länsstyrelsens Natur/Miljö enhet planerar för en utökning av naturreservaten i Havängsområdet. Dels görs de något större och dels sammanlänkas de bättre.

Ny, mer samlad information kommer att ges vid parkeringen vid Skepparpsgården, Stigalund och Vitemölla. När skjutfältet kan beträdas, naturreservaten, sevärdheter i området, kartor med lämpliga vandringsleder kommer att presenteras. Skyltar kommer upp i början av sommaren.

Mars 2011 – Skyltning vid Haväng och Ravlunda skjutfält

Skyltning vid Haväng och Ravlunda skjutfält

Havängsrådet har tagit initiativ till förbättrad uppskyltning och information för Havängsområdet och RavlundaSkjutfält. I första hand är det vid parkeringen vid Skepparpsgården men även ut i området.

Deltagare i gruppen är Fortifikations-verket som är sammankallande, Länsstyrelsen både Naturenheten och Kulturmiljö, Region Skåne Skånska landskap, Simrishamns kommun, Militären, Havängs vandrarhem och Havängs Museiförening.

Museiföreningens ambition är att få till en skyltning som lockar ut så många som möjligt till hela Havängsområdet. Dels för att kunna njuta av alla de olika kvaliteterna området erbjuder och för att inte slitaget närmast åmynningen och Havängsdösen ska bli allt för stort.