Aktuella frågor

Här tar vi upp nyheter och de frågor som vi från Havängs Museiförening på ett eller annat sätt påverkar Havängsområdet. Frågor som vi tycker att det är angeläget att engagera oss i då de kan påverka Havängsområdets särprägel.

Maj 2012

”Extra” HAVÄNGSVANDRING på Påskdagen , den 8 april
Uppåt ett hundratal kom till den ”Extra” Havängs-vandring som Havängs Museiförening anordnade. Lars Holmqvist informerade och beskrev under den 2 timmar långa vandringen till Klammersbäck, strandbackarna, Stenören och Lindgrens backar om Länsstyrelsens planer på Skötselplan för det nya naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar. En plan som innebär stora förändringar av landskapsbilden och förändringar i biotopen.

De flesta som kom var boende i eller kring Havängsområdet och intresset, nyfikenheten var mycket stor, då flertalet inte kände till planerna.

Lars Holmqvist förklarade tydligt planerna och beskrev Havängs Museiförenings synpunkter som tillställts Länsstyrelsen i ett remissvar.

Under vandringen gav flera av deltagarna uttryck för sin oro över förändringen av området som idag är väldigt välbesökt och omtyckt. Deltagarna kände sig helt oförstående till Länsstyrelsens agerande med att göra ett naturområde som innehåller så mycket av naturens mångfald redan idag till ett ”experimentområde” där resultatet är mycket osäkert.

Vi har försökt att få någon från Länsstyrelsen att deltaga på vandringen, men inte lyckats.

Den ”Extra” Havängsvandringen väckte Sydnytts intresse och några dagar senare visades ett inslag i Rapport:

Ur Sydnytt 11april 2012

Läs mer om förslaget här under;

Det blir stora förändringar av landskapsbilden om Länsstyrelsens förslag till Skötselplan för det sammanslagna nya naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar blir verklighet. Museiföreningen träffade John Johnmark från Länsstyrelsen i mitten av januari för att få hela bilden klarlagd. Museiföreningen lämnade i början av december in ett remissvar på förslaget, bif längre ned.

Större skogsområden på krönet mellan Lindgrens backar och cykelstigen ned till stranden tas helt bort och ersätts med naturtyperna sandstäpp och torra hedar. Motsvarande blir det också för skogspartierna söder om Klammersbäck med undantag av ädellövskogen längs Klammersbäcks dalgång. Strandskogen, öster om stigen från Stenören till Vitemölla rensas också helt bort.

De övriga skogsområdena inom föreslaget naturreservat kommer att glesas ut, förutom ”Rågefirret” ( den gamla tallskogen mot väg 9).

Se bif kartor.

Borttagning av skogspatierna innebär stora förändringar för besökande till området. Växt och djurlivet påverkas mot att ett mindre antal prioriteras medan den mångfald som finns idag får sämre förutsättningar. Även för de som bedriver djurdrift och och står för ”naturvården” blir beteskvaliteten begränsad, då stora sandblottor ska harvas upp.

Museiföreningen bedömer att denna förändring av landskapet är av stort intresse för allmänheten och att en tydlig information på plats bör ske innan beslut tas. Enligt samtal med Länsstyrelsen kommer beslut att tas i april månad.

Mer att läsa finns under länkarna:

Förslag bildande av naturreservat Haväng och Vitemölla strandbackar.

HMF remissvar Naturreservat 30 nov

Forslag naturreservat YA 10 feb 2012

Länsstyrelsens korta filmer om”Hotade arter i skåne natur”, med en hel del från östra Skåne.

November 2011

Förslag bildande av naturreservat Haväng och Vitemölla strandbackar.

Länsstyrelsens förslag på bildande av naturreservat för Haväng och Vitemölla strandbackar är nu ute på remiss. Museiföreningen kommer att lämna in synpunkter före den 2 december. Det blir stora förändringar då sandstäpp och torra hedar prioriteras före tallskog och buskmarker.

Mer att läsa

HMF remissvar Naturreservat 30 nov

Juni 2011

Länsstyrelsen säger nej till cykelled längs Vitemölla strandbackar

I ett yttrande till Trafikverket skriver Länsstyrelsen i Skåne län att den planerade cykelleden mellan Brösarp/Haväng hotar naturvärden i ett skyddat område. Cykelleden längs stranden är ett två möjliga alternativ som utreds.

– Eftersom det finns alternativa sträckningar där cykelleden kan dras så finns det ingen anledning att göra markingrepp i känsliga strandmiljön, säger länsarkitekt Elisabet Weber på Länsstyrelsen i Skåne län.Området består till stora delar av naturtypen sandstäpp, som idag bara finns bevarad på ett fåtal ställen i Skåne. En cykelled skulle kräva att man stabiliserade markområden vilket i sin tur skulle förstöra den rörliga sandstäppen.

-Det finns en grundläggande konflikt mellan naturvärden och cykelleden. I det här fallet väger naturvärdena tyngre, säger Elisabet Weber.

Länk till yttrandet

Maj 2011

Trafikverket/Vägverket ligger lite sent i tidsplanen och för tillfället väntar de på att länsstyrelsen ska god-känna miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Innan den är godkänd så slutför man inte den pågående vägutredningen. Informationsmöte med allmänheten var inplanerat under våren 2011 i samband med länsstyrelsens godkännande av MKB:n. Även detta möte skjuts framåt. Länsstyrelsens godkännande är avgörande för projektet.

Utökning av naturreservarten vid Vitemölla strandbackar och Verkeåns dalgång

Länsstyrelsens Natur/Miljö enhet planerar för en utökning av naturreservaten i Havängsområdet. Dels görs de något större och dels sammanlänkas de bättre.

Ny, mer samlad information kommer att ges vid parkeringen vid Skepparpsgården, Stigalund och Vitemölla. När skjutfältet kan beträdas, naturreservaten, sevärdheter i området, kartor med lämpliga vandringsleder kommer att presenteras. Skyltar kommer upp i början av sommaren.

Mars 2011 – Skyltning vid Haväng och Ravlunda skjutfält

Skyltning vid Haväng och Ravlunda skjutfält

Havängsrådet har tagit initiativ till förbättrad uppskyltning och information för Havängsområdet och RavlundaSkjutfält. I första hand är det vid parkeringen vid Skepparpsgården men även ut i området.

Deltagare i gruppen är Fortifikations-verket som är sammankallande, Länsstyrelsen både Naturenheten och Kulturmiljö, Region Skåne Skånska landskap, Simrishamns kommun, Militären, Havängs vandrarhem och Havängs Museiförening.

Museiföreningens ambition är att få till en skyltning som lockar ut så många som möjligt till hela Havängsområdet. Dels för att kunna njuta av alla de olika kvaliteterna området erbjuder och för att inte slitaget närmast åmynningen och Havängsdösen ska bli allt för stort.