Aktuella frågor

Här tar vi upp de frågor som vi från Havängs museiföreningen på ett eller annat sätt påverkar Havängsområdet. Frågor som vi tycker att det är angeläget att engagera oss i då de kan påverka Havängsområdets särprägel. Hör ni något som är på gång och som ni känner det är angeläget att någon tar tag i så hör gärna av er.

Länsstyrelsens information den 15 juli 2012

I samband med Österlens natur-skyddsförenings vandring vid Vitemölla strandbackar informerade Länsstyrelsen om det reviderade förslaget till Skötselplan för naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar.

Uppemot 500 intresserade hade sökt sig till Vitemölla strandbackar för att lyssna till Länsstyrelsen.

Per Magnus Åhren, tf naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen inledde, därefter berättade representanter från Länsstyrelsen om bl. a hotade arter som fanns unikt i området både vad gäller flora som fauna samt något om historiken kring naturreservatsplanerna.

Maria Sandell också från miljöenheten informerade om det stora EU-projekett SandLIFE, där även Hallands och Kalmar län är inblandade i en EU-ansökan. Länen söker, tillsammans med andra organiastioner som Naturvårdsverket, anslag för bevarande av områden med unik sandkaraktär. Naturen i områdena ska bevaras, restaureras och utvecklas. Ett projekt på totalt 80 mkr. Förändringarna i Haväng och Vitemölla tillsammans andra projekt i regionen som marnadsplatsen i Kivik, Ravlunda skjutfält och Drakamöllanområdet igår som en del i detta projekt och får sin finansiering till hälften betalt via dessa EU-bidrag.

Johan Johnmark presenterade sedan den reviderade Skötselplanen som kommer att gå ut på remiss från den 27 juli med inlämning av synpunkter senast den 28 september.

Helt klart är att Länsstyrelsen tagit intryck av alla de synpunkter som framkommit under våren och sommaren om den stora förändringen av landskapet med priortering av sandstäpp och torra hedar. Ingreppen kommer inte att bli så radikala som den första skötselplanen angav, enligt informationen.

Frågorna och synpunkterna var många från de nästan 500 som kommit för att ta del av informationen. Den reviderade skötselplanen ingav hopp om ett bättre samarbete och en mer anpassad förändring av området. En bättre och tydligare information framöver krävdes också av åhörarna.

Informationen avslutades med en vandring där Johan Johnmark på plats visade på de föreslagna skötselåtgärderna medan Österlen naturskyddsförening höll sin vandring om sanstäppen.

3,5 timmar gick åt för information, frågor och vandring vilket pekar på det stora engagemanget och intresset kring den så viktiga frågan.

Så snart vi fått den reviderade Skötselplanen läggs den ut på vår hemsida.

Sydsvenskan 18 juli, 2012

Juli 2012

9 juli 2012

”Senaste nytt” om planerna på nytt Naturreservat

Söndagen den 15 juli i samband med Österlens naturskyddsförenings vandring vid Vitemölla strandbackar kommer Länsstyrelsen att hålla information om förslaget till skötselplan för naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar.

Rev2 Naturreservat information Länsstyrelse 15072012

Den 6 juli fick vi reda på via Johan Johnmark handläggare på Länsstyrelsen att man håller på att revidera skötselplanen och att den kommer att gå ut på en ny remiss-runda.

Revideringen är inte klar utan mötet den 15 juli är en del i denna. Synpnkterna kommer att vägas in och sedan görs en sammanställning, reviderad skötselplan som senare går ut på remiss.

Samtidigt får vi information från Länsstyrelsen på att beslut kommer att tas om det stora ”Sand LIFE-projektet”, vari planerna för Haväng och Vitemölla naturreservat ingår, redan under juli månad med presskonferens i augusti. Vi har ivrigt försökt få ut information från Länsstyrelsen och så snart vi lyckats läggs det ut på hemsidan.

Flera viktiga beslut är på gång just nu så det är viktigt att så många som möjligt deltager på informationen och ställer de frågor som är angelägna.

Representant från Länsstyrelsen/ Österlens naturskyddsförening och representant från för Havängs Museiförening kommer att intervjuvas av Ystads Allehanda med ett reportage i tidningen troligtvis den 13 eller 14 juli.

Intervju i Radio Kristianstad juli 2012, Johan Johnmark och Berith Levin

Maj 2012

”Extra” HAVÄNGSVANDRING på Påskdagen , den 8 april
Uppåt ett hundratal kom till den ”Extra” Havängs-vandring som Havängs Museiförening anordnade. Lars Holmqvist informerade och beskrev under den 2 timmar långa vandringen till Klammersbäck, strandbackarna, Stenören och Lindgrens backar om Länsstyrelsens planer på Skötselplan för det nya naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar. En plan som innebär stora förändringar av landskapsbilden och förändringar i biotopen.

De flesta som kom var boende i eller kring Havängsområdet och intresset, nyfikenheten var mycket stor, då flertalet inte kände till planerna.

Lars Holmqvist förklarade tydligt planerna och beskrev Havängs Museiförenings synpunkter som tillställts Länsstyrelsen i ett remissvar.

Under vandringen gav flera av deltagarna uttryck för sin oro över förändringen av området som idag är väldigt välbesökt och omtyckt. Deltagarna kände sig helt oförstående till Länsstyrelsens agerande med att göra ett naturområde som innehåller så mycket av naturens mångfald redan idag till ett ”experimentområde” där resultatet är mycket osäkert.

Vi har försökt att få någon från Länsstyrelsen att deltaga på vandringen, men inte lyckats.

Den ”Extra” Havängsvandringen väckte Sydnytts intresse och några dagar senare visades ett inslag i Rapport:

Ur Sydnytt 11april 2012

Läs mer om förslaget här under;

Det blir stora förändringar av landskapsbilden om Länsstyrelsens förslag till Skötselplan för det sammanslagna nya naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar blir verklighet. Museiföreningen träffade John Johnmark från Länsstyrelsen i mitten av januari för att få hela bilden klarlagd. Museiföreningen lämnade i början av december in ett remissvar på förslaget, bif längre ned.

Större skogsområden på krönet mellan Lindgrens backar och cykelstigen ned till stranden tas helt bort och ersätts med naturtyperna sandstäpp och torra hedar. Motsvarande blir det också för skogspartierna söder om Klammersbäck med undantag av ädellövskogen längs Klammersbäcks dalgång. Strandskogen, öster om stigen från Stenören till Vitemölla rensas också helt bort.

De övriga skogsområdena inom föreslaget naturreservat kommer att glesas ut, förutom ”Rågefirret” ( den gamla tallskogen mot väg 9).

Se bif kartor.

Borttagning av skogspatierna innebär stora förändringar för besökande till området. Växt och djurlivet påverkas mot att ett mindre antal prioriteras medan den mångfald som finns idag får sämre förutsättningar. Även för de som bedriver djurdrift och och står för ”naturvården” blir beteskvaliteten begränsad, då stora sandblottor ska harvas upp.

Museiföreningen bedömer att denna förändring av landskapet är av stort intresse för allmänheten och att en tydlig information på plats bör ske innan beslut tas. Enligt samtal med Länsstyrelsen kommer beslut att tas i april månad.

Mer att läsa finns under länkarna:

Förslag bildande av naturreservat Haväng och Vitemölla strandbackar.

HMF remissvar Naturreservat 30 nov

Forslag naturreservat YA 10 feb 2012

Länsstyrelsens korta filmer om”Hotade arter i skåne natur”, med en hel del från östra Skåne.

November 2011

Förslag bildande av naturreservat Haväng och Vitemölla strandbackar.

Länsstyrelsens förslag på bildande av naturreservat för Haväng och Vitemölla strandbackar är nu ute på remiss. Museiföreningen kommer att lämna in synpunkter före den 2 december. Det blir stora förändringar då sandstäpp och torra hedar prioriteras före tallskog och buskmarker.

Mer att läsa

HMF remissvar Naturreservat 30 nov

Juni 2011

Länsstyrelsen säger nej till cykelled längs Vitemölla strandbackar

I ett yttrande till Trafikverket skriver Länsstyrelsen i Skåne län att den planerade cykelleden mellan Brösarp/Haväng hotar naturvärden i ett skyddat område. Cykelleden längs stranden är ett två möjliga alternativ som utreds.

– Eftersom det finns alternativa sträckningar där cykelleden kan dras så finns det ingen anledning att göra markingrepp i känsliga strandmiljön, säger länsarkitekt Elisabet Weber på Länsstyrelsen i Skåne län.Området består till stora delar av naturtypen sandstäpp, som idag bara finns bevarad på ett fåtal ställen i Skåne. En cykelled skulle kräva att man stabiliserade markområden vilket i sin tur skulle förstöra den rörliga sandstäppen.

-Det finns en grundläggande konflikt mellan naturvärden och cykelleden. I det här fallet väger naturvärdena tyngre, säger Elisabet Weber.

Länk till yttrandet

Maj 2011

Trafikverket/Vägverket ligger lite sent i tidsplanen och för tillfället väntar de på att länsstyrelsen ska god-känna miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Innan den är godkänd så slutför man inte den pågående vägutredningen. Informationsmöte med allmänheten var inplanerat under våren 2011 i samband med länsstyrelsens godkännande av MKB:n. Även detta möte skjuts framåt. Länsstyrelsens godkännande är avgörande för projektet.

Utökning av naturreservarten vid Vitemölla strandbackar och Verkeåns dalgång

Länsstyrelsens Natur/Miljö enhet planerar för en utökning av naturreservaten i Havängsområdet. Dels görs de något större och dels sammanlänkas de bättre.

Ny, mer samlad information kommer att ges vid parkeringen vid Skepparpsgården, Stigalund och Vitemölla. När skjutfältet kan beträdas, naturreservaten, sevärdheter i området, kartor med lämpliga vandringsleder kommer att presenteras. Skyltar kommer upp i början av sommaren.

Mars 2011 – Skyltning vid Haväng och Ravlunda skjutfält

Skyltning vid Haväng och Ravlunda skjutfält

Havängsrådet har tagit initiativ till förbättrad uppskyltning och information för Havängsområdet och RavlundaSkjutfält. I första hand är det vid parkeringen vid Skepparpsgården men även ut i området.

Deltagare i gruppen är Fortifikations-verket som är sammankallande, Länsstyrelsen både Naturenheten och Kulturmiljö, Region Skåne Skånska landskap, Simrishamns kommun, Militären, Havängs vandrarhem och Havängs Museiförening.

Museiföreningens ambition är att få till en skyltning som lockar ut så många som möjligt till hela Havängsområdet. Dels för att kunna njuta av alla de olika kvaliteterna området erbjuder och för att inte slitaget närmast åmynningen och Havängsdösen ska bli allt för stort.

Januari 2010

Förslag väntas under sommaren och ny skyltning under hösten.

Vindskydd norr om Verkeåns mynning

Det fanns planer på att anordna ett vindskydd strax norr om Verkeåns mynning på sandkullen upp mot bokskogen. Huvudman för frågan var Region Skåne men vinskyddet skulle anälggas på Fortifikationsverket mark.

Museiföreningen informerade grannar och vandrarhemmet om planerna, så att de skulle i ett tidigt skede få möjlighet att framföra sina synpunkter om förslaget.

Havängsrådet som ansvarar för hur militären använder skjutfältet med utgångspunkt för hur naturen påverkas motsatte sig planen på ett vindskydd i det läget. Därmed kommer det inte att bli något vindskydd i det läget.

Cykelväg Kivik – Brösarp/Haväng

Vägverket planerar i första hand en turistcykelväg. Första alternativ är en sträckning längs kusten och det andra alternativet är längs väg 9 med 3 alternativa avstickare mot vandrarhemmet; -vid söder Klammersbäck, -vid Havängs sommarby eller vid Ravlundakorset.

Samrådsmöten planeras under nästa året. Vägutredning och miljökonsekvensutredning pågår.