Aktuella frågor

Här tar vi upp de frågor som vi från Havängs museiföreningen på ett eller annat sätt påverkar Havängsområdet. Frågor som vi tycker att det är angeläget att engagera oss i då de kan påverka Havängsområdets särprägel. Hör ni något som är på gång och som ni känner det är angeläget att någon tar tag i så hör gärna av er.

December 2013

Efter stormarna i november och början av december gör vintern sig allt mer påmind. Ljuset minskar, det mesta går i gråskala och naturen väljer att gå på sparlåga. Värmen inomhus blir allt viktigare.

Skötselrådet

Rådet höll möte sista fredagen i november. På dagordningen fanns planerna för vårens arbete. En första rensning av skogen ned mot havet norr om Klammersbäck planeras. Synpunkter på att gå försiktigt fram framfördes. Det planeras en informationsdag motsvarande den som hölls tidigt på hösten då Vitemölla strandbackar fick en första rensning. Vårbränning av fjolårsgräs på de öppna ytorna för att locka fram de rara arterna ingår också i planerna för våren. Nytt möte den 28 februari för att spika åtgärderna.

Översiktsplan Simrishamns kommun

Arbete pågår i Simrishamns kommun att ta fram en ny Översiktsplan ”Framtiden”. Under hösten har det hållits samrådsmöten och i sista vecka av oktober var det nordligaste området Kivik, Vitemölla och Havängs samt byarna i norrs tur. Tid för remissvar den 3 december. Havängs museiförening har lämnat in remissvar som bygger på de svar föreningen gett vad gäller bildandet av naturreservatet. Stor aktsamhet om områdets rika natur- och kulturvärden framhölls. Men också att området måste vara levande med fungerande betesdrift och ett varierat utbud för besökande.

Översiktsplanearbetet på Simrishamns hemsida, (avsnitt 2A sid 29 finns avsnittet om Haväng):

Cykelväg längs kusten

Planer på en cykelväg längs kusten lever vidare, trots alla boendes önskan om en ”riktig” cykelväg längs Rv9 för att binda ihop Kivik och Brösarp. Föreningen följer händelseutvecklingen och det planeras ett samråd i början av år 2014, som vi hoppas blir välbesökt.

Trafikverkets planer på cykel längs kusten på Trafikverket.

November 2013

November i Haväng, 2013
Ur österlensk kokbok ”Murresill och snurreduppa” om ål, fisk och sill.

ÅLAGILLE

Ålafiskare Nils Gunnar Nilsson berättar följande:

Det var bara manfolk på gillena förr. Man åt, drack och drog historier. Gillena kunde börja redan på eftermiddagen. Ungefär 1 kg ål och 1 liter brännvin per man gick åt. Kokt och stekt ål hörde till. Den lagades i boden. De hämtade ofta havsvatten att koka ålen i. Eller också stektes den lagd i ringar på järn. Med bara salt och peppar på. Järnet sattes på bordet och ålen klipptes i bitar. Spadet åts till. Kavring och potatis.

Man drack en snaps för varje ålaben och la sen ålabenen i ring runt tallriken. Det blev ofta 2 ringar ben på tallriken och dessutom ett kryss i mitten. Det skulle vara ett sorts mandomsprov.

Om där blev någon stek ål över, åt man den framåt nattkröken, kall, som vickning. En del kunde till sist dricka det goda spadet av den kokta ålen.

”Enligt andra finns ålagillen och riktiga ålagillen. Ett riktigt ålagille är när en samling karlar i skymningen går in i en ålabod för att äta ål och kommer ut därifrån i gryningen och ingen vet vad som hänt där inne. Inte ens de som varit med.”

Anders Österling

Hästen på högsta kullen
står som en svart staty,
fåren med regn i ullen
bräka kring Vitaby.

Skymningen utan stjärnor
mumla sin mollmusik,
ensliga båtlanternor
gunga till sjöss från Vik.

Kusten med fiskepålar
möter nu fot för fot
havet, som tungt av ålar
mörknar till midnattsblot.

Oktober, 2013

Oktober i Haväng, 2013

Förändringens månad, de första dagarna kan sommaren dröja sig kvar och i slutet kan de första snöflingorna falla. Landskapet förändras, många flyttar till gynnsammare trakter. Nu under de första dagarna i månaden har mängder av vitkindade gäss och prutgäss dragit ned från västra Sibirien mot västeuropa i oräknerliga streck. Från Östersjön viker de av in över land vid Haväng. Stora flockar av ejder har dragit söderut strykande strax över vågtopparna. I skogs-partierna ner vid havet rastar massor av småfåglar. Detta drar till sig rovfåglar som duvhök, sparvhök, lärkfalk och de första havsörnarna har setts jagande änder och skarvar vid Stenören och Verkeåns mynning.

Lördag i oktober

Stenören lockade många besökare. Förutom de som vandrade längs havet och njöt en termos kaffe i lä för vinden, kom flera till häst. Invigning hölls för nya ridområden. För att hästarna inte ska riva upp vandringstigarna har ridområden tagit fram. Dessa finns en bit in från stranden längs sluttningen och uppe på platån. Kartor sätts upp vid ingångarna till området.

Samtidigt firades en födelsedag i boden allt medan fågelskådarbänken reparerades.

Juli – Augusti, 2013

Sommarens aktiviteter

Havängskväll den 20 juli

Dag Sebastian Ahlander kåserade med utgångspunkt från sin populära bok ”Handbok för glada gubbar” vilket rönte mycken igenkänning och skratt. Albo Spelmanslag underhöll med låtar från östra Skåne. Allt medan publiken njöt i den ljumma sommarkvällen.

Havängsvandring den 4 augusti

Hur mår Hanöbukten var årets tema med en vandring från Skepparpsgården till Offerlunden, Killehusa kulle, och ner över Lövdalen på vägen tillbaka. Charlotte Carlsson från Länsstyrelsen gav en överskådlig bild av buktens hälsa just nu, där många olika komponenter påverkar i ett komplicerat system. Vidare berättade hon om de olika åtgärder som förbereds med analyser och utredningar både lokalt i inre delen av Hanöbukten som längre ut i södra Östersjön.

Ann-Marie Camper från Skånes Hav och Vatten talade engagerat om olika kedjor som påverkas av utvecklingen. Fiskare får ofta stryk för att de fiskar för mycket då kanske boven ligger i stormskador eller ihållande ostliga vindar. B-vitaminbrist har blivit en effekt som drabbat fåglar, fiskar och djur men varför är fortfarande oklart. Hon berättade vidare om ett projekt,Hemmahamn, där möjligheter för fiskare att försöka öka sina förtjäster med att sälja direkt från kaj till kund i större utsträckning.

Sammanfattning CC Hanöbukten

Fångsstatistik

Informations-och arbetsdag Vitemölla strandbackar den 11 augusti

YA 12 augusti

Före

Full aktivitet på backarna att ta bort småtallar och björk., göra gläntor i de högre dungarna mot havet, rensa bort björnbär och vresros för att få fram gamla sandhålor. Dagen inleddes med information om aktiviteten och instruktion om hur arbetet skulle göras av Stefan Ohlsson, Stiftelsen Skånska landskap, och ordförande i Skötselrådet. Engagemanget var stort och största delen av området blev rensat och satt i finare skick.

Efter

Juli 2013

HAVÄNGSVANDRING 4 AUGUSTI

Hur mår Östersjön?

Årets ämne blir Hanöbukten – livet i vattnet. Det har skrivits mycket i media om buktens tillstånd och olika aktiviteter har satts igång för att mer klargöra orsakerna. Vi har därför bjudit in Charlotte Carlsson från Miljö och vattenstrategiska enheten på Länsstyrelsen och Ann-Marie Camper, Skånes Hav och Vatten vid Marint centrum i Simrishamn för att berätta om läget just nu och om vad som pågår för att få tillbaka ett friskare vatten och och rikare liv igen.

Charlotte Carlsson arbetar med strategiska miljöfrågor som berör Skånes kust och hav. En kunskapsresurs som arbetar för att uppnå en god status i havsmiljön. Ann-Marie Campers fokus är på att på olika sätt underlätta för innovatörer, entreprenörer, kommuner med flera att utveckla lösningar på miljöproblem och bidra till en positiv utveckling av Skånes hav och vatten.

Samling vid parkeringen Havängs vandrarhem.
Hanöbukten med Haväng i bakgrunden.

Nya naturreservatet

Skötselrådet, som bildats för att olika intressegrupper ska få möjlighet att framföra synpunkter och ha idéer om hur restaureringsarbetet ska gå till, hade sitt första möte den 8 maj.

De föreningar och organisationer som är representerade är: Stiftelsen Skånska landskap/Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, Länsstyrelsen -Naturvårdsenheten, Simrishamns kommun, Föreningen Havängs Fritidsby, Vitemölle Lejeförening, Havängs Museiförening, Familjen Brogårdh samt Lunds Universitet, inst. för biologi. Varje förening/organisation ska utse två representanter, en ordinarie och en adjungerad, i Skötselrådet. Stiftelsen Skånska landskap/Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne är sammankallande.

Andra mötet var den 20 juni och rådet har ambitionen att snabbt komma igång med sitt arbete och därför genomförs en första arbetsdag ”på fältet” den 11 augusti där allmänheten bjuds in till att deltaga samt få information.

Program den 11 augusti

Länkar till Länsstyrelsens

Beslut om bildande av naturreservatet

Skötselplan för naturreservatet

Karta över skötselområden

Remissvar HMF 15 nov Naturreservat Haväng och Vitemölle strandbackar

November 2012

November i Haväng, 2012

Nya naturreservatet

REMISSVAR

Nu är den 16:e november passerat och vi får hoppas att flera har lämnat in sina synpunkter på Länsstyrelsen förslag till Skötselplan för det utvidgade naturreservatet, så att beslutsunderlaget blir så nyanserat som möjligt.

Havängs Museiförening har byggt sitt remissvar på föreningens syfte att värna om Havängsområdets speciella karaktär och på de intryck vi fått från de olika möten som hållts i frågan under sommar och höst, för vilka vissa föreningen varit pådrivande och tagit initiativ till. Museiföreningens remissvar stöds av flera föreningar i området.

Beslut hos Länsstyrelsen om Skötselplanens utformning beräknas ske någon gång kring årsskiftet.

Remissvar HMF 15 nov Naturreservat Haväng och Vitemölle strandbackar

Havängområdet

Under sommaren och hösten har det varit ovanligt stor uppmärksamhet från media, radio/TV och tidningar, på Havängsområdet. Tyvärr har det inte varit helt positiva inslag; -kvaliteten på vattnet i Hanöbukten med konsekvenser för ål, torsk och öring med följande bekymmer för lokala fiskare i bl. a. Vitemölla och Kivik, -de olika uppfattningarna kring hur det utvidgade natur-reservatet ska te sig i framtiden med känslosamma uttryck i olika forum -det senaste nu i november om vargattackerna på fåren ute på Ravlunda skjutfält. Händelser där naturen och dess yttringar varit utgångs-punkt.

Vi får hoppas att år 2012 varit ett speciellt år och att uppmärksamheten kommer att ha mer positiva inslag framöver.

Nya naturreservatet

INFORMATIONS- OCH SAMRÅDSMÖTEN

Äntligen, nu har Länsstyrelsen hållit sin första information till allmänheten i egen regi (20 sept. på Gyllene Heden). Detta som vi, i vårt remissvar, ville få till stånd redan kring Julhelgen eller Påskhelgen, då vi förstod att förslaget till Skötselplan för det nya Naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar skulle röra upp många känslor.

Informationen blev bred med tillägg för korrigeringar, som skett under resans många månader. Per-Magnus Åhrén beslutsansvarig, Johan Johnmark handläggare av Skötselplanen, Maria Sandell ansvarig för Sandlife-projektet, Kenth Ljungberg skötselansvarig för naturreservaten, samtliga Länsstyrelsen samt Stefan Ohlsson förvaltare av området från stiftelsen Skånska landskap, turades om att beskriva de olika målen, insatserna och hur åtgärderna tänkt bli utförda.

Efter information hölls en nästan två timmar lång frågestund där ytterligare fördjupning i förslaget gjordes både genom åhörarnas frågor och i svaren från Länsstyrelsens representanter.

Nu är det hög tid att fatta pennan och lämna synpunkter på det Reviderade förslaget på Skötselplan. Havängs Museiförening kommer att lämna sina synpunkter i ett remissyttrande som bygger på intrycken från informations- och samrådsmötena samt remissvaret från december förra året.

Vi uppmanar nu alla som har synpunkter på den Reviderade Skötselplanen att skriva och lämna dessa i ett remissyttrande till Länsstyrelsen före den 16 november, så förslaget blir så rikt belyst som möjligt.

Beslut väntas före årsskiftet.

Bifogas:

Samtliga bilder från informationsmötet den 20 september, samt ansökan till EU om Sandlife-projektet med kartor.

Rev Skötselplan, underlag för remiss

Ur Länsstyrelsens hemsida

Ur Ystads Allehanda , 21 september

Ur Kvp, 21 september

September 2012

9 och 20 september 2012

INFORMATIONS- OCH SAMRÅDSMÖTEN

9 sept Kiviks kapell och Ravlunda skola för föreningarna;

Vitemölla lejeförening, Ravlunda byalag, föreningen Havängs fritidsby och Havängs museiförening.

Under söndagen den 9 september hölls två informations- och samrådsmöten, i Kiviks kapell respektive i Ravlunda skola. Närmare 100 intresserade kom till de båda mötena för att lyssna in och framföra sina synpunkter. De värdefulla och intressanta synpunkterna sammanställs nu inför mötet med Länsstyrelsen den 20 september. Ny lokal i stället för Ravlunda skola blir Mässen Ravlunda skjutfält, Skepparp.
Värdefulla inlägg framfördes på mötet i Ravlunda skola.
Lars Holmvist och Jan Jonasson från Museiföreningen hjälptes åt att informera och samla in viktiga synpunkter.

Länsstyrelsens information den 15 juli 2012

I samband med Österlens natur-skyddsförenings vandring vid Vitemölla strandbackar informerade Länsstyrelsen om det reviderade förslaget till Skötselplan för naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar.

Uppemot 500 intresserade hade sökt sig till Vitemölla strandbackar för att lyssna till Länsstyrelsen.

Per Magnus Åhren, tf naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen inledde, därefter berättade representanter från Länsstyrelsen om bl. a hotade arter som fanns unikt i området både vad gäller flora som fauna samt något om historiken kring naturreservatsplanerna.

Maria Sandell också från miljöenheten informerade om det stora EU-projekett SandLIFE, där även Hallands och Kalmar län är inblandade i en EU-ansökan. Länen söker, tillsammans med andra organiastioner som Naturvårdsverket, anslag för bevarande av områden med unik sandkaraktär. Naturen i områdena ska bevaras, restaureras och utvecklas. Ett projekt på totalt 80 mkr. Förändringarna i Haväng och Vitemölla tillsammans andra projekt i regionen som marnadsplatsen i Kivik, Ravlunda skjutfält och Drakamöllanområdet igår som en del i detta projekt och får sin finansiering till hälften betalt via dessa EU-bidrag.

Johan Johnmark presenterade sedan den reviderade Skötselplanen som kommer att gå ut på remiss från den 27 juli med inlämning av synpunkter senast den 28 september.

Helt klart är att Länsstyrelsen tagit intryck av alla de synpunkter som framkommit under våren och sommaren om den stora förändringen av landskapet med priortering av sandstäpp och torra hedar. Ingreppen kommer inte att bli så radikala som den första skötselplanen angav, enligt informationen.

Frågorna och synpunkterna var många från de nästan 500 som kommit för att ta del av informationen. Den reviderade skötselplanen ingav hopp om ett bättre samarbete och en mer anpassad förändring av området. En bättre och tydligare information framöver krävdes också av åhörarna.

Informationen avslutades med en vandring där Johan Johnmark på plats visade på de föreslagna skötselåtgärderna medan Österlen naturskyddsförening höll sin vandring om sanstäppen.

3,5 timmar gick åt för information, frågor och vandring vilket pekar på det stora engagemanget och intresset kring den så viktiga frågan.

Så snart vi fått den reviderade Skötselplanen läggs den ut på vår hemsida.

Sydsvenskan 18 juli, 2012

Juli 2012

9 juli 2012

”Senaste nytt” om planerna på nytt Naturreservat

Söndagen den 15 juli i samband med Österlens naturskyddsförenings vandring vid Vitemölla strandbackar kommer Länsstyrelsen att hålla information om förslaget till skötselplan för naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar.

Rev2 Naturreservat information Länsstyrelse 15072012

Den 6 juli fick vi reda på via Johan Johnmark handläggare på Länsstyrelsen att man håller på att revidera skötselplanen och att den kommer att gå ut på en ny remiss-runda.

Revideringen är inte klar utan mötet den 15 juli är en del i denna. Synpnkterna kommer att vägas in och sedan görs en sammanställning, reviderad skötselplan som senare går ut på remiss.

Samtidigt får vi information från Länsstyrelsen på att beslut kommer att tas om det stora ”Sand LIFE-projektet”, vari planerna för Haväng och Vitemölla naturreservat ingår, redan under juli månad med presskonferens i augusti. Vi har ivrigt försökt få ut information från Länsstyrelsen och så snart vi lyckats läggs det ut på hemsidan.

Flera viktiga beslut är på gång just nu så det är viktigt att så många som möjligt deltager på informationen och ställer de frågor som är angelägna.

Representant från Länsstyrelsen/ Österlens naturskyddsförening och representant från för Havängs Museiförening kommer att intervjuvas av Ystads Allehanda med ett reportage i tidningen troligtvis den 13 eller 14 juli.

Intervju i Radio Kristianstad juli 2012, Johan Johnmark och Berith Levin

Maj 2012

”Extra” HAVÄNGSVANDRING på Påskdagen , den 8 april
Uppåt ett hundratal kom till den ”Extra” Havängs-vandring som Havängs Museiförening anordnade. Lars Holmqvist informerade och beskrev under den 2 timmar långa vandringen till Klammersbäck, strandbackarna, Stenören och Lindgrens backar om Länsstyrelsens planer på Skötselplan för det nya naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar. En plan som innebär stora förändringar av landskapsbilden och förändringar i biotopen.

De flesta som kom var boende i eller kring Havängsområdet och intresset, nyfikenheten var mycket stor, då flertalet inte kände till planerna.

Lars Holmqvist förklarade tydligt planerna och beskrev Havängs Museiförenings synpunkter som tillställts Länsstyrelsen i ett remissvar.

Under vandringen gav flera av deltagarna uttryck för sin oro över förändringen av området som idag är väldigt välbesökt och omtyckt. Deltagarna kände sig helt oförstående till Länsstyrelsens agerande med att göra ett naturområde som innehåller så mycket av naturens mångfald redan idag till ett ”experimentområde” där resultatet är mycket osäkert.

Vi har försökt att få någon från Länsstyrelsen att deltaga på vandringen, men inte lyckats.

Den ”Extra” Havängsvandringen väckte Sydnytts intresse och några dagar senare visades ett inslag i Rapport:

Ur Sydnytt 11april 2012

Läs mer om förslaget här under;

Det blir stora förändringar av landskapsbilden om Länsstyrelsens förslag till Skötselplan för det sammanslagna nya naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar blir verklighet. Museiföreningen träffade John Johnmark från Länsstyrelsen i mitten av januari för att få hela bilden klarlagd. Museiföreningen lämnade i början av december in ett remissvar på förslaget, bif längre ned.

Större skogsområden på krönet mellan Lindgrens backar och cykelstigen ned till stranden tas helt bort och ersätts med naturtyperna sandstäpp och torra hedar. Motsvarande blir det också för skogspartierna söder om Klammersbäck med undantag av ädellövskogen längs Klammersbäcks dalgång. Strandskogen, öster om stigen från Stenören till Vitemölla rensas också helt bort.

De övriga skogsområdena inom föreslaget naturreservat kommer att glesas ut, förutom ”Rågefirret” ( den gamla tallskogen mot väg 9).

Se bif kartor.

Borttagning av skogspatierna innebär stora förändringar för besökande till området. Växt och djurlivet påverkas mot att ett mindre antal prioriteras medan den mångfald som finns idag får sämre förutsättningar. Även för de som bedriver djurdrift och och står för ”naturvården” blir beteskvaliteten begränsad, då stora sandblottor ska harvas upp.

Museiföreningen bedömer att denna förändring av landskapet är av stort intresse för allmänheten och att en tydlig information på plats bör ske innan beslut tas. Enligt samtal med Länsstyrelsen kommer beslut att tas i april månad.

Mer att läsa finns under länkarna:

Förslag bildande av naturreservat Haväng och Vitemölla strandbackar.

HMF remissvar Naturreservat 30 nov

Forslag naturreservat YA 10 feb 2012

Länsstyrelsens korta filmer om”Hotade arter i skåne natur”, med en hel del från östra Skåne.