Aktuella frågor

Här tar vi upp nyheter och de frågor som vi från Havängs Museiförening på ett eller annat sätt påverkar Havängsområdet. Frågor som vi tycker att det är angeläget att engagera oss i då de kan påverka Havängsområdets särprägel.

Havängsvandring 2021

Havängsvandringen 2021 hölls söndagen 1 augusti då Eva Andersson tog oss med till Killehusen och berättade om byarna som fanns på det nuvarande skjutfältet. Eva arbetar med en bok i ämnet och har ägnat mycket tid åt att dokumentera den tidigare bebyggelsen och livet i byarna.

November i Haväng 2014

November är inte bara grått och mörker. Den varma hösten har gjort att det fortfarande finns många växter som sprider kraftiga färger bland det ännu gröna gräset, oxtunga, maskros, sandnejlika, monke och fibbla. Förberedelser för nästa vår har också redan kommit igång, hasselhängen.

Pålar vid Verkeåns mynning

Höst regnen har medfört kraftig vattenföring i Verkeån under oktober månad. Det har fått till följd att åfåran har grävt sig ovanligt djup vid mynningen. Den nya åfåran norr om den lilla ön har gjort att nya pålar från pålanläggningen har kommit fram. Detta uppmärksammades av Kjell Asplund som tagit bilden nedan i slutet av oktober.

Vi ställde frågan om pålarnas ålder och vilken funktion de haft till Arne Sjöström arkeolog vid Lunds Universitet;

– Pålarna i ån är av okänd ålder men de kan vara från järnålder-historisk tid. Vi har dateringar av en brygganläggning uppe i ån som är från 1600-talet.

– Tanken med pålarna är att hindra sandstranden att grunda upp ån. Mellan pålarna har det troligtvis funnits vidjade grenar som försvunnit. Anläggningen har byggts för att möjliggöra en naturlig hamn uppe i ån. Pålraderna fortsätter ut i havet och det finns många pålar där som kan tillhöra olika brygganläggningar.

– Det finns även två rader av stora stenblock som ligger i kontakt med pålraderna. Dessa har tillsammans med pålarna utgjort någon form av pir.

-Vi hoppas i framtiden att kunna göra en mer detaljerad uppmätning och datering av anläggningarna vid mynningen, berättar Arne Sjöström.

Sandlifeprojektet och Försvarsmakten

Sandlifeprojektet som till stora delar berör naturreservatetHaväng och Vitemölla strandbackar, kommer mer aktivt att även arbeta med Ravlunda skjutfält, för att även där utveckla sandmarkerna för den speciella växtligheten och för de rara insekterna. I ett inslag i Sydnytt den 4 november presenterade Sandlife och Försvarsmakten sitt gemensamma arbete.
Museiföreningen tycker det är mycket positivt att man utnyttjar denna möjlighet, då det redan i fältets användning naturligt sker ett lämpligt slitage. Vi lyfte fram denna möjlighet i vårt första remissvar.

Sandlife Ravlunda skjutfält
Nytt Medlemsblad november 2014.

Oktober i Haväng 2014

Verkeåns mynning i hjärtat av Haväng. Utloppet varierar från vecka till vecka beroende på vindriktning och vattenflödet i ån. Just nu i slutet av oktober är det kraftigt vattenflöde efter flera veckor av regnområden som passerat östra Skåne.

Fallen/ karen vid Örakaren är välfyllda. Nu något guldfärgade av humus. Vid denna tiden, de sista veckorna i oktober, med ostliga vindar och rikt vattenflöde är chanserna som störst att få se havsöringens vandring mot lekplatserna längre upp i ån.

Bevakande fallen med förhoppning att få se hoppade öring några timmar söndagen den 19 oktober, Tyvärr, blev upplevelsen mager. Några små öringar tog sig upp men övriga tar den lättare vägen längs den nygrävda förbifarten.

Är det någon som sett om det varit hoppande öring i fallen i höst, hör gärna av er på vår mailadress och/ eller skicka en bild.

Haväng och Vitemölla strandbackars naturreservat

Nyhetsbrev Sand Life oktober 2014

Karta planerade åtgärder

Skötselrådet

Exkursion med Skötselrådet

I en intressant exkursion arrangerad av SandLife studerades andra projektområden med betydligt mer omfattande åtgärder: Gropahålet (stora sanddyner), Möllegården (återskapad betes- och växelbruksmark) och Bosarp (omvandling av tallbevuxen mark till betesmark, större sandblottor) i Verkeåns naturreservat. Bosarpsfältet, där sandmarken är mer kalkhaltig, pH runt 8, ersätter delvis delar av Vitemölle strandbackar som befanns ligga på ett lägre värde.

Arbetsdag

Annandag påsk 2015 samlas vi till nästa arbetsdag som ägnas området mellan strandskogen och slänten. Dagen inleds med information och diskussion om resultatet hittills och vad som planeras framöver. Både lärorikt och kul! CDJ

September i Haväng 2014

Klara, genomskinliga dagar blandas med suddiga, grå dagar som spelar på nyanser i en annan färgskala. Dagarna ges helt olika karaktär.

Lindgrens länga, har under sommaren blivit uppfräschad både på insidan och på utsidan. Värt att stanna kvar en kvart extra, nu när det ges mer tid, för att ta del av montrarnas information och lära mer om områdets natur och kultur.

Örakarsfallen väntar så här års på havsöringen som just nu samlas vid Verkeåns mynning, för att när ån stiger, söka sig vidare upp för att leka. Det var vid den här tiden på året fångstanordningen kom till användning. Tyvärr har den överdimensionerade åfåran intill gjort att skådespelet med hoppande havsöring inte blivit så vanligt längre. Men om det är bra vattenföring i fallen, efter dagar med regn, finns chansen.

Att sitta inne i Stenörens ålabod en kulen höstdag med dörrarna öppna och följa flyttfågelsträcken och kanske se någon raritet från Sibirien stanna till på de yttersta stenarna eller låta tankarna försvinna bort i ålafiskarnas mödor nu på höstkanten, ger en speciell dag.

Augusti Haväng 2014

”Nu i början av augusti blommar ljungen, under perioder har den dominerat i Haväng så här års. Sommaren har varit varm och solrik med rika möjligheter att njuta ett svalkande bad i havet. Många tycker den bästa tiden i Haväng är nu i augusti och september. Tempot går ner och sommaren dröjer sig kvar.

HAVÄNGSVANDRING den 3 augusti

Dryga 60 talet var nyfikna på årets Havängsvandring kring ett spännande tema – en arkeologisk konstvandring.

Björn Nilsson, marinarkeolog från Lunds Universitet, och konstnär Caroline Mårtensson, aktuell med utställning på Ystad konsthall, var kunniga och inspirerande ciceroner. Vandringen är ett försök att sammanföra två projekt. Det ena om Ravlunda skjutfält som en plats för undersökningar ur ett konstnärligt perspektiv, det andra om tiotusenåriga arkeologiska lämningar som ligger på havets botten utanför Verkeåns mynning.

Utifrån helt olika perspektiv har Caroline och Björn studerat området kring Ravlunda, Haväng och Verkeån. Men hur olika tänker konstnären och forskaren egentligen? Är det rent av så att de ibland vill säga samma sak, men uttrycker det på olika sätt?

Läs mer: Havängsvandring 3 aug 2014

Juli i Haväng 2014

Havängskväll

Lördagen den 12 juli kl 18.30 hölls Årsmöte där de nya stadgarna godkändes. Kvällen forsatte med underhållning, ERLAND ASPELIN kåserade om Piraten och JOHAN SÖLLCHER spelade stämningsfullt gitarr… medan regnet strilade ned.

VERKSAMHETSBERÄTTSELSE för verksamhetsåret
Förslag till STADGAR

Renovering av Längan

Lindgrens länga renoveras, falurödfärg på gavlar och brädfodring, nyrenoverade fönster och vindskivor i vitt, svarttjärat korsvirke och vitkalkade murfack. Allt färdigt lagom till Havängskvällen. Oscars hus står som garant att allt görs enligt alla regler. Gösta (från styrelsen) och medhjälpare ser till att allt blir rejält gjort. Stiftelsen Skånska Landskap som äger fastigheten står för renoveringskostnaderna.

Sammankomst i Haväng

I år hade Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne fått uppdraget att ordna den årliga sammankomsten för samtliga Stiftelser i Sverige, t.ex. Skärgårdsstiftelsen.

Den 26 maj besöktes naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar. Havängs museiförening inbjöds att berätta om föreningen, om Lindgrens länga, Örakarsfallen och Stenören. En fin möjlighet som gavs tack vare vårt engagemang i Skötselrådet och arbetet med naturreservatet.

Cykelväg Brösarp – Kivik/ Vitemölla

”Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen, vilket betyder att den påbörjade vägutredningen nu ska färdigställas. Inför detta kommer Trafikverket att ha ett informationsmöte med allmänheten onsdagen den 18:e juni kl 19.00 i Kiviks Kapell. Efter mötet färdigställs den påbörjade vägutredningen.”

Juni i Haväng 2014

Åar, bäckar, dalgångar, raviner i Haväng

Det är åar och bäckar som danar landskapet i Haväng. På vägen mot havet skär vattendragen sig allt djupare ner i jorden och bildar dalgångar, slingrande i väst – ostlig riktning. Landskapet blir varierande och beroende på hur det brukats skiftar det i karaktär.

Längst i söder rinner Möllebäcken med mynning i norra delen av Vitemölla och med en kvarndamm strax före utloppet.

Klammersbäck passerar på sin väg Torup och bildar strax före sitt utlopp de djupaste ravinerna inne i en vacker bokskog. Bäcken rinner till stora delar genom betesängar.

Från Algunnakärret strax öster om Stigalund rinner en bäck under några hundra meter längs tångvägen. Femtio meter före stranden sjunker den helt ner i sanden igen. Den lilla ravin den bildar syns tydligt i det öppna landskapet. Verkeån, den största ån i området, har under årtusenden skapat en bred och vacker dalgång. Ån skiftar karaktär fler gånger och fallhöjden från källan vid Långaröd till havet är över 150 meter. Dalgången skär djup i landskapet under sin ca 2 mil långa färd mot havet. Till största delen är ån täckt av träd, som ridå eller genom skog, och källflödena till ån är många. Detta ger åns vatten en relativt jämn temperatur med max ca 13 grader under sommaren och den fryser sällan till under vintern. Livet i vattnet är också mycket rikt.

Bäcken, som börjar vid ”killan” intill där Killehusen låg, och som rinner vidare förbi där Bäckahusen låg, innan den försvinner ner i marken igen, har inte haft någon större roll i daningen av landskapet.

Minst märkbar är Knäbäcken vid vars mynning fiskebyn låg. Byn flyttades delvis när militären utökande skjutfältet. Bäcken är relativt liten men ger ändock ett tydligt avtryck i landskapet med sin täta träd och buskridå.

Till sist längst i norr mot Maglehem ringlar sig Julebodaån. Den är relativt vattenrik och bildar flera djupa raviner som dalgången söder om Olseröd.

Maj i Haväng, 2014

Blomsterprakt i backar, ängar och kärr

Nu under några veckor byter landskapet skepnad flera gånger. Den varma våren gör att vi ligger någon vecka före men frostnätterna första veckan i maj bromsade upp. Vi hoppas att äppelblomningen klarade sig så det blir en bra skörd om några månader. Bokskogen är fylld av fågelsång och snart hörs sommargyllingen. Från buskagen nära ån hörs redan näktergalen. På kvällen och långt ut på natten hörs grodorna fler kilometer från sina kärr och dammar. Allt medan ängar, hedar, kärr och skogsdungar fylls av en rik blomprakt.

April i Haväng, 2014

Arbetsdag med Skötselrådet

Den 22 mars samlade Skötselrådet för det nya Naturreservatet till en ny arbetsdag. Därtill fika och grillad korv som arrangörerna bjöd på, allt i ett härligt vårväder!

Det blev en intensiv dag med såväl mannakraft, hästkraft som motorkraft engagerade. Ett 25-tal representanter för Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, Länsstyrelsen, SandLife, Föreningen Havängs Fritidsby, Havängs Museiförening, entreprenörer och en intresserad allmänhet hjälptes åt att röja sly, dra småtall och hugga rakväxande tall på flatan längs med havet norr om Klammersbäck.

En sandgrop rensades från vresrosor etc och kan nu fungera som solgrop igen. Ett område på backen upp mot Sjöfirret gallrades lite kraftigare för att visa hur backen i stort kommer att se ut så småningom.

Dagens överraskning stod Ragnar för. Linda och Jörgen från Sillaröd hade på eget initiativ tagit med sin ardenner som med imponerande kraft hjälpte till att dra tallstammar.

Även om mycket blev gjort denna lördag får Stiftelsen fortsätta arbetet i flera dagar för att leverera enligt skötselplanen. Tag gärna en tur och se på resultat – visst behöver området rensas och tas omhand, samtidigt som ovanliga växter och djur skyddas. Ambitionen är att gå fram steg för stag och det som i början kan se sårigt ut läker naturen snart igen. Kanske kan vi bli fler som arbetar tillsammans nästa gång!

Mer info: http://sandlife.se/?tribe_events=informations-och-arbetsdag-i-vitemolla

Karta över skötselåtgärder

Mars i Haväng, 2014

Skötselrådet, dags för nya skötselåtgärder

På lördag, 22 mars, 10.00 – 15.00, följer vi upp höstens insatser på Vitemöllefältet med en ny arbetsdag, nu norr om Klammersbäck.

Samling 10.00 på Stigalunds parkering. En del verktyg finns för utlåning, men tag gärna med egna, typ sekatör och en mindre såg.

Aktiviteterna, som ingår i skötselpanen för nya naturreservatet, innebär främst att dra/såga tallplantor, ta bort rakväxande tall för att ge plats år knotiga träd och fina dungar mellan backen och stigen innanför strandlinjen. Dessutom skapa större gläntor på en begränsad del av backen upp mot Sjöfirret.

Länsstyrelsen och Stiftelsen för Skånska Landskap, som också finns på plats för att berätta om arbetet och svara på frågor, står för arrangemanget i samarbete med Skötselrådet och SandLife. Arrangörerna bjuder på fika och mackor.

Hoppas vi blir många som hjälps åt!

Mer info: http://sandlife.se/?tribe_events=informations-och-arbetsdag-i-vitemolla

Karta över skötselåtgärder