Aktuella frågor

Här tar vi upp de frågor som vi från Havängs museiföreningen på ett eller annat sätt påverkar Havängsområdet. Frågor som vi tycker att det är angeläget att engagera oss i då de kan påverka Havängsområdets särprägel. Hör ni något som är på gång och som ni känner det är angeläget att någon tar tag i så hör gärna av er.

Februari – Maj i Haväng 2015

Under våren har föreningen arbetat om hemsidan i ett nytt program. Alla uppgifter i den gamla sidan förs in i det nya programmet Webeditor hos One.com. För enkelhetens skull har vi valt fortsätta med det gamla utseendet på hemsidan tills vi blir varmare i kläderna och provar att utveckla den. Vid majmånads utgång planerar vi publicera den nya sidan även om det fortfarande finns en hel del justeringar att göra.

Jan Jonasson

Vinter i Haväng 2015

Även om vintern har börjat milt med få frostdagar, har många fåglar lockats söderut för att lättare kunna klara energi- tillskottet. Detta till glädje för alla som har möjlighet att bjuda på frön och talgbollar, och lite närmre få studera de färgstarka fjäderdräkterna. Det brukar komma bistrare dagar i månadskiftet januari/ februari och då är det bra att ha byggt upp en liten reserv.

December i Haväng 2014

December bjuder på minst ljusa timmar men landskapet bjuder ändå på spännande uppleveser. Det blir intressantare att söka detaljer. Bokarna strax norr om Verkeån lever hårt utsatta för ostliga vindar. Sanden blåser bort och rötterna frigörs. Träden får ett nytt trolskt utseende som lockar fantasin.

Underhåll Örakarsfallen

För Örakarsfallen som ägs av Christinehof har Museiföreningen tagit på sig en viss tillsyn och ett visst underhåll under året.

Sommaren får albuskar, björnbärssnår och större örter att ta över alltmer och döljer fångstanläggningen. Kraftigare vattenföring efter regn för med sig slam och trädgrenar som fastnar i fallen. Rensning och borttagning av växtlighet behövs både vår och höst.

Själva stenmuren med de åtta karen har redan börjat ta stryk av kraftig vattenföring. Vilket medfört att fyllningen mellan stenarna till stora delar försvunnit och stenarna har sjunkit ned.

November i Haväng 2014

November är inte bara grått och mörker. Den varma hösten har gjort att det fortfarande finns många växter som sprider kraftiga färger bland det ännu gröna gräset, oxtunga, maskros, sandnejlika, monke och fibbla. Förberedelser för nästa vår har också redan kommit igång, hasselhängen.

Pålar vid Verkeåns mynning

Höst regnen har medfört kraftig vattenföring i Verkeån under oktober månad. Det har fått till följd att åfåran har grävt sig ovanligt djup vid mynningen. Den nya åfåran norr om den lilla ön har gjort att nya pålar från pålanläggningen har kommit fram. Detta uppmärksammades av Kjell Asplund som tagit bilden nedan i slutet av oktober.

Vi ställde frågan om pålarnas ålder och vilken funktion de haft till Arne Sjöström arkeolog vid Lunds Universitet;

– Pålarna i ån är av okänd ålder men de kan vara från järnålder-historisk tid. Vi har dateringar av en brygganläggning uppe i ån som är från 1600-talet.

– Tanken med pålarna är att hindra sandstranden att grunda upp ån. Mellan pålarna har det troligtvis funnits vidjade grenar som försvunnit. Anläggningen har byggts för att möjliggöra en naturlig hamn uppe i ån. Pålraderna fortsätter ut i havet och det finns många pålar där som kan tillhöra olika brygganläggningar.

– Det finns även två rader av stora stenblock som ligger i kontakt med pålraderna. Dessa har tillsammans med pålarna utgjort någon form av pir.

-Vi hoppas i framtiden att kunna göra en mer detaljerad uppmätning och datering av anläggningarna vid mynningen, berättar Arne Sjöström.

Sandlifeprojektet och Försvarsmakten

Sandlifeprojektet som till stora delar berör naturreservatetHaväng och Vitemölla strandbackar, kommer mer aktivt att även arbeta med Ravlunda skjutfält, för att även där utveckla sandmarkerna för den speciella växtligheten och för de rara insekterna. I ett inslag i Sydnytt den 4 november presenterade Sandlife och Försvarsmakten sitt gemensamma arbete.
Museiföreningen tycker det är mycket positivt att man utnyttjar denna möjlighet, då det redan i fältets användning naturligt sker ett lämpligt slitage. Vi lyfte fram denna möjlighet i vårt första remissvar.

Sandlife Ravlunda skjutfält
Nytt Medlemsblad november 2014.

Oktober i Haväng 2014

Verkeåns mynning i hjärtat av Haväng. Utloppet varierar från vecka till vecka beroende på vindriktning och vattenflödet i ån. Just nu i slutet av oktober är det kraftigt vattenflöde efter flera veckor av regnområden som passerat östra Skåne.

Fallen/ karen vid Örakaren är välfyllda. Nu något guldfärgade av humus. Vid denna tiden, de sista veckorna i oktober, med ostliga vindar och rikt vattenflöde är chanserna som störst att få se havsöringens vandring mot lekplatserna längre upp i ån.

Bevakande fallen med förhoppning att få se hoppade öring några timmar söndagen den 19 oktober, Tyvärr, blev upplevelsen mager. Några små öringar tog sig upp men övriga tar den lättare vägen längs den nygrävda förbifarten.

Är det någon som sett om det varit hoppande öring i fallen i höst, hör gärna av er på vår mailadress och/ eller skicka en bild.

Haväng och Vitemölla strandbackars naturreservat

Nyhetsbrev Sand Life oktober 2014

Karta planerade åtgärder

Skötselrådet

Exkursion med Skötselrådet

I en intressant exkursion arrangerad av SandLife studerades andra projektområden med betydligt mer omfattande åtgärder: Gropahålet (stora sanddyner), Möllegården (återskapad betes- och växelbruksmark) och Bosarp (omvandling av tallbevuxen mark till betesmark, större sandblottor) i Verkeåns naturreservat. Bosarpsfältet, där sandmarken är mer kalkhaltig, pH runt 8, ersätter delvis delar av Vitemölle strandbackar som befanns ligga på ett lägre värde.

Arbetsdag

Annandag påsk 2015 samlas vi till nästa arbetsdag som ägnas området mellan strandskogen och slänten. Dagen inleds med information och diskussion om resultatet hittills och vad som planeras framöver. Både lärorikt och kul! CDJ

September i Haväng 2014

Klara, genomskinliga dagar blandas med suddiga, grå dagar som spelar på nyanser i en annan färgskala. Dagarna ges helt olika karaktär.

Lindgrens länga, har under sommaren blivit uppfräschad både på insidan och på utsidan. Värt att stanna kvar en kvart extra, nu när det ges mer tid, för att ta del av montrarnas information och lära mer om områdets natur och kultur.

Örakarsfallen väntar så här års på havsöringen som just nu samlas vid Verkeåns mynning, för att när ån stiger, söka sig vidare upp för att leka. Det var vid den här tiden på året fångstanordningen kom till användning. Tyvärr har den överdimensionerade åfåran intill gjort att skådespelet med hoppande havsöring inte blivit så vanligt längre. Men om det är bra vattenföring i fallen, efter dagar med regn, finns chansen.

Att sitta inne i Stenörens ålabod en kulen höstdag med dörrarna öppna och följa flyttfågelsträcken och kanske se någon raritet från Sibirien stanna till på de yttersta stenarna eller låta tankarna försvinna bort i ålafiskarnas mödor nu på höstkanten, ger en speciell dag.

Augusti Haväng 2014

”Nu i början av augusti blommar ljungen, under perioder har den dominerat i Haväng så här års. Sommaren har varit varm och solrik med rika möjligheter att njuta ett svalkande bad i havet. Många tycker den bästa tiden i Haväng är nu i augusti och september. Tempot går ner och sommaren dröjer sig kvar.

HAVÄNGSVANDRING den 3 augusti

Dryga 60 talet var nyfikna på årets Havängsvandring kring ett spännande tema – en arkeologisk konstvandring.

Björn Nilsson, marinarkeolog från Lunds Universitet, och konstnär Caroline Mårtensson, aktuell med utställning på Ystad konsthall, var kunniga och inspirerande ciceroner. Vandringen är ett försök att sammanföra två projekt. Det ena om Ravlunda skjutfält som en plats för undersökningar ur ett konstnärligt perspektiv, det andra om tiotusenåriga arkeologiska lämningar som ligger på havets botten utanför Verkeåns mynning.

Utifrån helt olika perspektiv har Caroline och Björn studerat området kring Ravlunda, Haväng och Verkeån. Men hur olika tänker konstnären och forskaren egentligen? Är det rent av så att de ibland vill säga samma sak, men uttrycker det på olika sätt?

Läs mer: Havängsvandring 3 aug 2014

Juli i Haväng 2014

Havängskväll

Lördagen den 12 juli kl 18.30 hölls Årsmöte där de nya stadgarna godkändes. Kvällen forsatte med underhållning, ERLAND ASPELIN kåserade om Piraten och JOHAN SÖLLCHER spelade stämningsfullt gitarr… medan regnet strilade ned.

VERKSAMHETSBERÄTTSELSE för verksamhetsåret
Förslag till STADGAR

Renovering av Längan

Lindgrens länga renoveras, falurödfärg på gavlar och brädfodring, nyrenoverade fönster och vindskivor i vitt, svarttjärat korsvirke och vitkalkade murfack. Allt färdigt lagom till Havängskvällen. Oscars hus står som garant att allt görs enligt alla regler. Gösta (från styrelsen) och medhjälpare ser till att allt blir rejält gjort. Stiftelsen Skånska Landskap som äger fastigheten står för renoveringskostnaderna.

Sammankomst i Haväng

I år hade Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne fått uppdraget att ordna den årliga sammankomsten för samtliga Stiftelser i Sverige, t.ex. Skärgårdsstiftelsen.

Den 26 maj besöktes naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar. Havängs museiförening inbjöds att berätta om föreningen, om Lindgrens länga, Örakarsfallen och Stenören. En fin möjlighet som gavs tack vare vårt engagemang i Skötselrådet och arbetet med naturreservatet.

Cykelväg Brösarp – Kivik/ Vitemölla

”Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen, vilket betyder att den påbörjade vägutredningen nu ska färdigställas. Inför detta kommer Trafikverket att ha ett informationsmöte med allmänheten onsdagen den 18:e juni kl 19.00 i Kiviks Kapell. Efter mötet färdigställs den påbörjade vägutredningen.”

Juni i Haväng 2014

Åar, bäckar, dalgångar, raviner i Haväng

Det är åar och bäckar som danar landskapet i Haväng. På vägen mot havet skär vattendragen sig allt djupare ner i jorden och bildar dalgångar, slingrande i väst – ostlig riktning. Landskapet blir varierande och beroende på hur det brukats skiftar det i karaktär.

Längst i söder rinner Möllebäcken med mynning i norra delen av Vitemölla och med en kvarndamm strax före utloppet.

Klammersbäck passerar på sin väg Torup och bildar strax före sitt utlopp de djupaste ravinerna inne i en vacker bokskog. Bäcken rinner till stora delar genom betesängar.

Från Algunnakärret strax öster om Stigalund rinner en bäck under några hundra meter längs tångvägen. Femtio meter före stranden sjunker den helt ner i sanden igen. Den lilla ravin den bildar syns tydligt i det öppna landskapet. Verkeån, den största ån i området, har under årtusenden skapat en bred och vacker dalgång. Ån skiftar karaktär fler gånger och fallhöjden från källan vid Långaröd till havet är över 150 meter. Dalgången skär djup i landskapet under sin ca 2 mil långa färd mot havet. Till största delen är ån täckt av träd, som ridå eller genom skog, och källflödena till ån är många. Detta ger åns vatten en relativt jämn temperatur med max ca 13 grader under sommaren och den fryser sällan till under vintern. Livet i vattnet är också mycket rikt.

Bäcken, som börjar vid ”killan” intill där Killehusen låg, och som rinner vidare förbi där Bäckahusen låg, innan den försvinner ner i marken igen, har inte haft någon större roll i daningen av landskapet.

Minst märkbar är Knäbäcken vid vars mynning fiskebyn låg. Byn flyttades delvis när militären utökande skjutfältet. Bäcken är relativt liten men ger ändock ett tydligt avtryck i landskapet med sin täta träd och buskridå.

Till sist längst i norr mot Maglehem ringlar sig Julebodaån. Den är relativt vattenrik och bildar flera djupa raviner som dalgången söder om Olseröd.

Maj i Haväng, 2014

Blomsterprakt i backar, ängar och kärr

Nu under några veckor byter landskapet skepnad flera gånger. Den varma våren gör att vi ligger någon vecka före men frostnätterna första veckan i maj bromsade upp. Vi hoppas att äppelblomningen klarade sig så det blir en bra skörd om några månader. Bokskogen är fylld av fågelsång och snart hörs sommargyllingen. Från buskagen nära ån hörs redan näktergalen. På kvällen och långt ut på natten hörs grodorna fler kilometer från sina kärr och dammar. Allt medan ängar, hedar, kärr och skogsdungar fylls av en rik blomprakt.