ebra

Augusti Haväng 2014

”Nu i början av augusti blommar ljungen, under perioder har den dominerat i Haväng så här års. Sommaren har varit varm och solrik med rika möjligheter att njuta ett svalkande bad i havet. Många tycker den bästa tiden i Haväng är nu i augusti och september. Tempot går ner och sommaren dröjer sig kvar.

HAVÄNGSVANDRING den 3 augusti

Dryga 60 talet var nyfikna på årets Havängsvandring kring ett spännande tema – en arkeologisk konstvandring.

Björn Nilsson, marinarkeolog från Lunds Universitet, och konstnär Caroline Mårtensson, aktuell med utställning på Ystad konsthall, var kunniga och inspirerande ciceroner. Vandringen är ett försök att sammanföra två projekt. Det ena om Ravlunda skjutfält som en plats för undersökningar ur ett konstnärligt perspektiv, det andra om tiotusenåriga arkeologiska lämningar som ligger på havets botten utanför Verkeåns mynning.

Utifrån helt olika perspektiv har Caroline och Björn studerat området kring Ravlunda, Haväng och Verkeån. Men hur olika tänker konstnären och forskaren egentligen? Är det rent av så att de ibland vill säga samma sak, men uttrycker det på olika sätt?

Läs mer: Havängsvandring 3 aug 2014

Juli i Haväng 2014

Havängskväll

Lördagen den 12 juli kl 18.30 hölls Årsmöte där de nya stadgarna godkändes. Kvällen forsatte med underhållning, ERLAND ASPELIN kåserade om Piraten och JOHAN SÖLLCHER spelade stämningsfullt gitarr… medan regnet strilade ned.

VERKSAMHETSBERÄTTSELSE för verksamhetsåret
Förslag till STADGAR

Renovering av Längan

Lindgrens länga renoveras, falurödfärg på gavlar och brädfodring, nyrenoverade fönster och vindskivor i vitt, svarttjärat korsvirke och vitkalkade murfack. Allt färdigt lagom till Havängskvällen. Oscars hus står som garant att allt görs enligt alla regler. Gösta (från styrelsen) och medhjälpare ser till att allt blir rejält gjort. Stiftelsen Skånska Landskap som äger fastigheten står för renoveringskostnaderna.

Sammankomst i Haväng

I år hade Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne fått uppdraget att ordna den årliga sammankomsten för samtliga Stiftelser i Sverige, t.ex. Skärgårdsstiftelsen.

Den 26 maj besöktes naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar. Havängs museiförening inbjöds att berätta om föreningen, om Lindgrens länga, Örakarsfallen och Stenören. En fin möjlighet som gavs tack vare vårt engagemang i Skötselrådet och arbetet med naturreservatet.

Cykelväg Brösarp – Kivik/ Vitemölla

”Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen, vilket betyder att den påbörjade vägutredningen nu ska färdigställas. Inför detta kommer Trafikverket att ha ett informationsmöte med allmänheten onsdagen den 18:e juni kl 19.00 i Kiviks Kapell. Efter mötet färdigställs den påbörjade vägutredningen.”

Havängskväll 2014

”Piraten”, Erland Aspelin kåserade och Johan Söllcher musicerade.

BILDER från HAVÄNGSKVÄLLEN den 12 juli 2014 Samling inför Årsmötet Trogen publik i regnet Johan Söllcher stod för gitarrmusik och Erland Aspelin kåserade om möten med Piraten. Foto: Susanne Brogårdh-Roth.

Havängskväll 2014

Juni i Haväng 2014

Åar, bäckar, dalgångar, raviner i Haväng

Det är åar och bäckar som danar landskapet i Haväng. På vägen mot havet skär vattendragen sig allt djupare ner i jorden och bildar dalgångar, slingrande i väst – ostlig riktning. Landskapet blir varierande och beroende på hur det brukats skiftar det i karaktär.

Längst i söder rinner Möllebäcken med mynning i norra delen av Vitemölla och med en kvarndamm strax före utloppet.

Klammersbäck passerar på sin väg Torup och bildar strax före sitt utlopp de djupaste ravinerna inne i en vacker bokskog. Bäcken rinner till stora delar genom betesängar.

Från Algunnakärret strax öster om Stigalund rinner en bäck under några hundra meter längs tångvägen. Femtio meter före stranden sjunker den helt ner i sanden igen. Den lilla ravin den bildar syns tydligt i det öppna landskapet. Verkeån, den största ån i området, har under årtusenden skapat en bred och vacker dalgång. Ån skiftar karaktär fler gånger och fallhöjden från källan vid Långaröd till havet är över 150 meter. Dalgången skär djup i landskapet under sin ca 2 mil långa färd mot havet. Till största delen är ån täckt av träd, som ridå eller genom skog, och källflödena till ån är många. Detta ger åns vatten en relativt jämn temperatur med max ca 13 grader under sommaren och den fryser sällan till under vintern. Livet i vattnet är också mycket rikt.

Bäcken, som börjar vid ”killan” intill där Killehusen låg, och som rinner vidare förbi där Bäckahusen låg, innan den försvinner ner i marken igen, har inte haft någon större roll i daningen av landskapet.

Minst märkbar är Knäbäcken vid vars mynning fiskebyn låg. Byn flyttades delvis när militären utökande skjutfältet. Bäcken är relativt liten men ger ändock ett tydligt avtryck i landskapet med sin täta träd och buskridå.

Till sist längst i norr mot Maglehem ringlar sig Julebodaån. Den är relativt vattenrik och bildar flera djupa raviner som dalgången söder om Olseröd.

Maj i Haväng, 2014

Blomsterprakt i backar, ängar och kärr

Nu under några veckor byter landskapet skepnad flera gånger. Den varma våren gör att vi ligger någon vecka före men frostnätterna första veckan i maj bromsade upp. Vi hoppas att äppelblomningen klarade sig så det blir en bra skörd om några månader. Bokskogen är fylld av fågelsång och snart hörs sommargyllingen. Från buskagen nära ån hörs redan näktergalen. På kvällen och långt ut på natten hörs grodorna fler kilometer från sina kärr och dammar. Allt medan ängar, hedar, kärr och skogsdungar fylls av en rik blomprakt.

April i Haväng, 2014

Arbetsdag med Skötselrådet

Den 22 mars samlade Skötselrådet för det nya Naturreservatet till en ny arbetsdag. Därtill fika och grillad korv som arrangörerna bjöd på, allt i ett härligt vårväder!

Det blev en intensiv dag med såväl mannakraft, hästkraft som motorkraft engagerade. Ett 25-tal representanter för Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, Länsstyrelsen, SandLife, Föreningen Havängs Fritidsby, Havängs Museiförening, entreprenörer och en intresserad allmänhet hjälptes åt att röja sly, dra småtall och hugga rakväxande tall på flatan längs med havet norr om Klammersbäck.

En sandgrop rensades från vresrosor etc och kan nu fungera som solgrop igen. Ett område på backen upp mot Sjöfirret gallrades lite kraftigare för att visa hur backen i stort kommer att se ut så småningom.

Dagens överraskning stod Ragnar för. Linda och Jörgen från Sillaröd hade på eget initiativ tagit med sin ardenner som med imponerande kraft hjälpte till att dra tallstammar.

Även om mycket blev gjort denna lördag får Stiftelsen fortsätta arbetet i flera dagar för att leverera enligt skötselplanen. Tag gärna en tur och se på resultat – visst behöver området rensas och tas omhand, samtidigt som ovanliga växter och djur skyddas. Ambitionen är att gå fram steg för stag och det som i början kan se sårigt ut läker naturen snart igen. Kanske kan vi bli fler som arbetar tillsammans nästa gång!

Mer info: http://sandlife.se/?tribe_events=informations-och-arbetsdag-i-vitemolla

Karta över skötselåtgärder

Mars i Haväng, 2014

Skötselrådet, dags för nya skötselåtgärder

På lördag, 22 mars, 10.00 – 15.00, följer vi upp höstens insatser på Vitemöllefältet med en ny arbetsdag, nu norr om Klammersbäck.

Samling 10.00 på Stigalunds parkering. En del verktyg finns för utlåning, men tag gärna med egna, typ sekatör och en mindre såg.

Aktiviteterna, som ingår i skötselpanen för nya naturreservatet, innebär främst att dra/såga tallplantor, ta bort rakväxande tall för att ge plats år knotiga träd och fina dungar mellan backen och stigen innanför strandlinjen. Dessutom skapa större gläntor på en begränsad del av backen upp mot Sjöfirret.

Länsstyrelsen och Stiftelsen för Skånska Landskap, som också finns på plats för att berätta om arbetet och svara på frågor, står för arrangemanget i samarbete med Skötselrådet och SandLife. Arrangörerna bjuder på fika och mackor.

Hoppas vi blir många som hjälps åt!

Mer info: http://sandlife.se/?tribe_events=informations-och-arbetsdag-i-vitemolla

Karta över skötselåtgärder

Vinter i Haväng, 2014

Skötselrådet

Rådet höll möte sista fredagen i november. På dagordningen fanns planerna för vårens arbete. En första rensning av skogen ned mot havet norr om Klammersbäck planeras. Synpunkter på att gå försiktigt fram framfördes. Det blir en informationsdag den 22 mars, motsvarande den som hölls tidigt förra hösten då Vitemölla strandbackar fick en första rensning. Efter den 22 mars kommer arbetet med att glesa ut strandskogen och på slänten ovanför att pågå till den 17 april. För att ge en bild av hur mycket som planeras tas bort har i ett mindre område, ca 200 m söder om Stenören, träd som ska tas bort stämplats. Det finns skyltar uppsatta och träden är markerade med orange. Gå gärna dit och bilda er en uppfattning om omfattningen av utglesningen. Har ni synpunkter hör av er till entreprenören Stift. Skånska Landskap.

Vårbränning av fjolårsgräs på de öppna ytorna för att locka fram de rara arterna ingår också i planerna för våren. Även områdena för vresrosor söder om Verkeån kommer att tas bort. En större sandblotta ca 100 m norr om Klammersbäck kommer också att grävas fram.

Nytt möte i Sköteslrådet den 28 februari för att spika åtgärderna.

December 2013

Efter stormarna i november och början av december gör vintern sig allt mer påmind. Ljuset minskar, det mesta går i gråskala och naturen väljer att gå på sparlåga. Värmen inomhus blir allt viktigare.

Skötselrådet

Rådet höll möte sista fredagen i november. På dagordningen fanns planerna för vårens arbete. En första rensning av skogen ned mot havet norr om Klammersbäck planeras. Synpunkter på att gå försiktigt fram framfördes. Det planeras en informationsdag motsvarande den som hölls tidigt på hösten då Vitemölla strandbackar fick en första rensning. Vårbränning av fjolårsgräs på de öppna ytorna för att locka fram de rara arterna ingår också i planerna för våren. Nytt möte den 28 februari för att spika åtgärderna.

Översiktsplan Simrishamns kommun

Arbete pågår i Simrishamns kommun att ta fram en ny Översiktsplan ”Framtiden”. Under hösten har det hållits samrådsmöten och i sista vecka av oktober var det nordligaste området Kivik, Vitemölla och Havängs samt byarna i norrs tur. Tid för remissvar den 3 december. Havängs museiförening har lämnat in remissvar som bygger på de svar föreningen gett vad gäller bildandet av naturreservatet. Stor aktsamhet om områdets rika natur- och kulturvärden framhölls. Men också att området måste vara levande med fungerande betesdrift och ett varierat utbud för besökande.

Översiktsplanearbetet på Simrishamns hemsida, (avsnitt 2A sid 29 finns avsnittet om Haväng):

Cykelväg längs kusten

Planer på en cykelväg längs kusten lever vidare, trots alla boendes önskan om en ”riktig” cykelväg längs Rv9 för att binda ihop Kivik och Brösarp. Föreningen följer händelseutvecklingen och det planeras ett samråd i början av år 2014, som vi hoppas blir välbesökt.

Trafikverkets planer på cykel längs kusten på Trafikverket.

November 2013

November i Haväng, 2013
Ur österlensk kokbok ”Murresill och snurreduppa” om ål, fisk och sill.

ÅLAGILLE

Ålafiskare Nils Gunnar Nilsson berättar följande:

Det var bara manfolk på gillena förr. Man åt, drack och drog historier. Gillena kunde börja redan på eftermiddagen. Ungefär 1 kg ål och 1 liter brännvin per man gick åt. Kokt och stekt ål hörde till. Den lagades i boden. De hämtade ofta havsvatten att koka ålen i. Eller också stektes den lagd i ringar på järn. Med bara salt och peppar på. Järnet sattes på bordet och ålen klipptes i bitar. Spadet åts till. Kavring och potatis.

Man drack en snaps för varje ålaben och la sen ålabenen i ring runt tallriken. Det blev ofta 2 ringar ben på tallriken och dessutom ett kryss i mitten. Det skulle vara ett sorts mandomsprov.

Om där blev någon stek ål över, åt man den framåt nattkröken, kall, som vickning. En del kunde till sist dricka det goda spadet av den kokta ålen.

”Enligt andra finns ålagillen och riktiga ålagillen. Ett riktigt ålagille är när en samling karlar i skymningen går in i en ålabod för att äta ål och kommer ut därifrån i gryningen och ingen vet vad som hänt där inne. Inte ens de som varit med.”

Anders Österling

Hästen på högsta kullen
står som en svart staty,
fåren med regn i ullen
bräka kring Vitaby.

Skymningen utan stjärnor
mumla sin mollmusik,
ensliga båtlanternor
gunga till sjöss från Vik.

Kusten med fiskepålar
möter nu fot för fot
havet, som tungt av ålar
mörknar till midnattsblot.