November 2012

November i Haväng, 2012

Nya naturreservatet

REMISSVAR

Nu är den 16:e november passerat och vi får hoppas att flera har lämnat in sina synpunkter på Länsstyrelsen förslag till Skötselplan för det utvidgade naturreservatet, så att beslutsunderlaget blir så nyanserat som möjligt.

Havängs Museiförening har byggt sitt remissvar på föreningens syfte att värna om Havängsområdets speciella karaktär och på de intryck vi fått från de olika möten som hållts i frågan under sommar och höst, för vilka vissa föreningen varit pådrivande och tagit initiativ till. Museiföreningens remissvar stöds av flera föreningar i området.

Beslut hos Länsstyrelsen om Skötselplanens utformning beräknas ske någon gång kring årsskiftet.

Remissvar HMF 15 nov Naturreservat Haväng och Vitemölle strandbackar

Havängområdet

Under sommaren och hösten har det varit ovanligt stor uppmärksamhet från media, radio/TV och tidningar, på Havängsområdet. Tyvärr har det inte varit helt positiva inslag; -kvaliteten på vattnet i Hanöbukten med konsekvenser för ål, torsk och öring med följande bekymmer för lokala fiskare i bl. a. Vitemölla och Kivik, -de olika uppfattningarna kring hur det utvidgade natur-reservatet ska te sig i framtiden med känslosamma uttryck i olika forum -det senaste nu i november om vargattackerna på fåren ute på Ravlunda skjutfält. Händelser där naturen och dess yttringar varit utgångs-punkt.

Vi får hoppas att år 2012 varit ett speciellt år och att uppmärksamheten kommer att ha mer positiva inslag framöver.

Nya naturreservatet

INFORMATIONS- OCH SAMRÅDSMÖTEN

Äntligen, nu har Länsstyrelsen hållit sin första information till allmänheten i egen regi (20 sept. på Gyllene Heden). Detta som vi, i vårt remissvar, ville få till stånd redan kring Julhelgen eller Påskhelgen, då vi förstod att förslaget till Skötselplan för det nya Naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar skulle röra upp många känslor.

Informationen blev bred med tillägg för korrigeringar, som skett under resans många månader. Per-Magnus Åhrén beslutsansvarig, Johan Johnmark handläggare av Skötselplanen, Maria Sandell ansvarig för Sandlife-projektet, Kenth Ljungberg skötselansvarig för naturreservaten, samtliga Länsstyrelsen samt Stefan Ohlsson förvaltare av området från stiftelsen Skånska landskap, turades om att beskriva de olika målen, insatserna och hur åtgärderna tänkt bli utförda.

Efter information hölls en nästan två timmar lång frågestund där ytterligare fördjupning i förslaget gjordes både genom åhörarnas frågor och i svaren från Länsstyrelsens representanter.

Nu är det hög tid att fatta pennan och lämna synpunkter på det Reviderade förslaget på Skötselplan. Havängs Museiförening kommer att lämna sina synpunkter i ett remissyttrande som bygger på intrycken från informations- och samrådsmötena samt remissvaret från december förra året.

Vi uppmanar nu alla som har synpunkter på den Reviderade Skötselplanen att skriva och lämna dessa i ett remissyttrande till Länsstyrelsen före den 16 november, så förslaget blir så rikt belyst som möjligt.

Beslut väntas före årsskiftet.

Bifogas:

Samtliga bilder från informationsmötet den 20 september, samt ansökan till EU om Sandlife-projektet med kartor.

Rev Skötselplan, underlag för remiss

Ur Länsstyrelsens hemsida

Ur Ystads Allehanda , 21 september

Ur Kvp, 21 september