Maj 2012

”Extra” HAVÄNGSVANDRING på Påskdagen , den 8 april
Uppåt ett hundratal kom till den ”Extra” Havängs-vandring som Havängs Museiförening anordnade. Lars Holmqvist informerade och beskrev under den 2 timmar långa vandringen till Klammersbäck, strandbackarna, Stenören och Lindgrens backar om Länsstyrelsens planer på Skötselplan för det nya naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar. En plan som innebär stora förändringar av landskapsbilden och förändringar i biotopen.

De flesta som kom var boende i eller kring Havängsområdet och intresset, nyfikenheten var mycket stor, då flertalet inte kände till planerna.

Lars Holmqvist förklarade tydligt planerna och beskrev Havängs Museiförenings synpunkter som tillställts Länsstyrelsen i ett remissvar.

Under vandringen gav flera av deltagarna uttryck för sin oro över förändringen av området som idag är väldigt välbesökt och omtyckt. Deltagarna kände sig helt oförstående till Länsstyrelsens agerande med att göra ett naturområde som innehåller så mycket av naturens mångfald redan idag till ett ”experimentområde” där resultatet är mycket osäkert.

Vi har försökt att få någon från Länsstyrelsen att deltaga på vandringen, men inte lyckats.

Den ”Extra” Havängsvandringen väckte Sydnytts intresse och några dagar senare visades ett inslag i Rapport:

Ur Sydnytt 11april 2012

Läs mer om förslaget här under;

Det blir stora förändringar av landskapsbilden om Länsstyrelsens förslag till Skötselplan för det sammanslagna nya naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar blir verklighet. Museiföreningen träffade John Johnmark från Länsstyrelsen i mitten av januari för att få hela bilden klarlagd. Museiföreningen lämnade i början av december in ett remissvar på förslaget, bif längre ned.

Större skogsområden på krönet mellan Lindgrens backar och cykelstigen ned till stranden tas helt bort och ersätts med naturtyperna sandstäpp och torra hedar. Motsvarande blir det också för skogspartierna söder om Klammersbäck med undantag av ädellövskogen längs Klammersbäcks dalgång. Strandskogen, öster om stigen från Stenören till Vitemölla rensas också helt bort.

De övriga skogsområdena inom föreslaget naturreservat kommer att glesas ut, förutom ”Rågefirret” ( den gamla tallskogen mot väg 9).

Se bif kartor.

Borttagning av skogspatierna innebär stora förändringar för besökande till området. Växt och djurlivet påverkas mot att ett mindre antal prioriteras medan den mångfald som finns idag får sämre förutsättningar. Även för de som bedriver djurdrift och och står för ”naturvården” blir beteskvaliteten begränsad, då stora sandblottor ska harvas upp.

Museiföreningen bedömer att denna förändring av landskapet är av stort intresse för allmänheten och att en tydlig information på plats bör ske innan beslut tas. Enligt samtal med Länsstyrelsen kommer beslut att tas i april månad.

Mer att läsa finns under länkarna:

Förslag bildande av naturreservat Haväng och Vitemölla strandbackar.

HMF remissvar Naturreservat 30 nov

Forslag naturreservat YA 10 feb 2012

Länsstyrelsens korta filmer om”Hotade arter i skåne natur”, med en hel del från östra Skåne.