haväng utsikt

Om Havängs Museiförening

November 1985 bildade en grupp eldsjälar det som kom att heta Skepparpsåns Museiförening. Syftet var att rädda den rivningshotade Lindgrens Länga och och göra den till ett informationscentrum i det unika Havängsområdet. Längan utgör en del av ett skogvaktartorp som byggdes i början av 1800-talet.

1989 kunde Havängs Utemuseum slå upp dörrarna. Hundratusentals besökare har genom åren njutit av platsens stillhet och skönhet och fått veta mer om landskapets förändring genom tiderna, områdets växt och djurliv och spännande kulturhistoria. I dag omfattar Havängs Utemuseum och Stenörens ålabod, som också renoverats av föreningen, och ligger ca 300 meter söder om Verkeåns utlopp.

Tjugo år senare beslöt föreningen att byta namn till Havängs Museiförening för att binda samma begreppen Havängs Utemuseum och Haväng som fokus för vår verksamhet. Alltsedan starten har vi varit en intresseförening ”för värnandet av Havängsområdets särprägel och ursprungliga identitet” .

Under åren som gått har Länsmuseet, numera Regionmuseet i Kristianstad, såväl som Region Skåne varit viktiga samarbetspartners i föreningens verksamhet.

Vill du göra en insats för vårt kulturarv?

Verksamheten bedrivs helt ideellt och vi är därför beroende av medlemmar som vill vara med och hjälpa till. Eftersom vår huvudsakliga inkomst är medlemsavgifterna så är vi också beroende av antalet medlemmar. Dels är det stimulerande om vi blir fler, dels skulle det kännas tryggare för verksamheten eftersom kostnader för t.ex el, försäkring och underhåll ständigt ökar. Vi vet att verksamheten är uppskattad, vi har mer än 10 000 besökare i Lindgrens Länga per år.

Säkert skulle en del av alla dessa tycka det var trevligt att också bli medlem för det facila priset av 100 kronor!

Syfte

Havängs Museiförenings syfte är att värna Havängsområdets särprägel och ursprungliga identitet. Detta sker genom att:
Informera om områdets natur och kulturhistoriska värden i Lindgrens Länga och Stenörens ålabod, vilka ingår i Havängs Utemuseum. Initiera och delta i diskussioner med myndigheter och andra organisationer med vilka vi delar ett intresse för området.

Bakgrund

Havängs Museiförening bildades i november 1985, då under namnet Skepparpsåns Museiförening.  År 2005 beslutade föreningen byta namn eftersom begreppet Haväng bättre representerar föreningens verksamhet, är välkänt och förenklar att sprida information om verksamheten.

Genom att Lindgrens Länga pietetsfullt räddades undan rivning av föreningen och beslöts att användas till en fast kultur- och naturhistorisk utställning, utvecklades Havängs Utemuseum till det informationscentrum för området som det så länge funnits ett behov av. I dag ingår även Stenörens ålabod, en för området typisk fiskebod med anor från 1700 talet och en av de få kvarvarande längs kuststräckan, i Havängs Utemusem. Även Stenörens ålabod har renoverats av föreningen och är numera ett omtyckt rastställe som samtidigt berättar om det en gång så betydelsfulla ålafisket.

Havängs Utemuseum med Lindgrens Länga och Stenörens ålabod drar årligen stora skaror besökare och står som tydliga exempel på föreningens syfte: att värna om Havängsområdets särprägel ursprungliga identitet.

Havängsområdets särprägel

Haväng är välkänt för alla som intresserar sig för svensk natur och kulturhistoria. Området ligger i centrum av tre skyddsområden – Verkeåns naturreservat, Ravlunda skjutfält och Havängs naturskyddsområde samt Vitemölle strandbackar. Flora och fauna, fornlämningar och bebyggelse är unik och har en för sydsvenska förhållanden välbevarad och oexploaterad miljö. Området är klassat som riksintresse för kultur och naturminnesvärden. Samtidigt är det sedan länge tillgängligt för rekreation och studier, vilket de närmare 500 000 årliga besökarna tydligt vittnar om. Människor som söker natur och kulturupplevelser, människor som söker lugnet och fortfarande kan hitta avskildhet på nära håll. Gästböckerna i såväl Lindgrens Länga som Stenörens ålabod visar tydligt att besökarna i hög grad uppskattar just stillheten och rofylldheten, något som för dagens människa blivit alltmer av en lyx.

För Havängs Museiförening är det därför utomordentligt viktigt att balansen mellan tillgänglighet, bevarandet av stora natur- och kulturvärden och behovet av enkla, ursprungliga upplevelser värderas och bibehålls. Föreningen arbetar aktivt för värna detta som är Havängs särprägel och är beredd arbeta tillsammans med andra organisation och institutioner som delar detta intresse.